Algemene Voorwaarden:

?

Voor het reisaanbod van Energy Retreat Portugal, gevestigd Parallelweg zuid 44, 2914LG te Nieuwerkerk a/d IJssel (KvK 24452141) zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

 1. Boeking

De boeking is pas definitief nadat Energy Retreat Portugal deze heeft bevestigd.

 1. Betaling

Na boeking ontvangt de deelnemer een bevestigingsbrief met factuur voor de aanbetaling van ? 300 euro. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen.

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de retraite aanEnergy Retreat Portugal te zijn voldaan.

Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van de retraite dient het gehele bedrag ineens voldaan te worden. Binnen 1 week na bevestiging door Energy Retreat Portugal en 1 week voor aanvang van de retraite dient de volledige betaling te zijn voldaan.

Indien de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door Energy Retreat Portugal worden ontbonden. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in deze algemene waarden onder nr. 6 van toepassing.

 1. Reissom

De op de website genoemde prijzen zijn per persoon.

 1. Programma en programmawijzigingen

Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat ons programma gewijzigd wordt. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op restitutie van een deel van de reissom. Dit geldt tevens voor wijzigingen in vluchtschema?s.

Wanneer een reis geannuleerd moet worden in geval van overmacht situaties zoals politieke onrust of omstandigheden, natuurrampen, oorlog, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden of om wat voor reden dan ook, zal Energy Retreat Portugal alles in het werk stellen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden op een eventueel later tijdstip.

 1. Onvoldoende deelname

Wanneer het aantal aanmeldingen voor een retraite minder is dan het minimum aantal dat vermeld staat op de website, behoudt Energy Retreat Portugal zich het recht voor de reis te annuleren, tot 3 weken voor aanvang van de retraite, zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor schade van welke aard dan ook.

Mocht de retraite worden geannuleerd dan zal Energy Retreat Portugal proberen alsnog een retraite in een andere periode aan te bieden. De reeds betaalde reissom wordt onmiddellijk terugbetaald indien de deelnemer geen gebruik wenst te maken van een eventueel aanbod.

 1. Annulering door de deelnemer (m/v)

Annulering van de retraite door een deelnemer kan alleen schriftelijk en per aangetekende brief. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de brief. De annulering dient ook per mail kenbaar gemaakt te worden.

De deelnemer is dan het volgende verschuldigd:

Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de retraite: 25% van het restant van de reissom.

Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de retraite: 50% van het restant van de reissom.

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de retraite: 75% van het restant van de reissom.

Bij annulering vanaf 3 weken voor aanvang van de retraite: 100% van het restant van de reissom.

Het restant van de reissom is de prijs van de retraite minus de aanbetaling.

 1. Verzekeringen

De deelnemer is verplicht een reisverzekering af te sluiten voor het geval er sprake is van behoefte aan hulp en bijstand aan de deelnemer. Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt sterk aangeraden.

 1. Reisdocumenten

De deelnemer dient bij deelname aan een retraite in bezit te zijn van alle verplichte reisdocumenten, zoals geldig paspoort/ ID-kaart en vaccinatiebewijzen. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de deelnemer geheel aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en/of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de retraite.

Energy Retreat Portugal is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten gedurende de reis en het verblijf bij Energy Retreat Portugal. De klant zorgt zelf voor de in artikel 7 genoemde verzekering(en).

 1. Verplichtingen van Energy Retreat Portugal

Energy Retreat Portugal is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de retraite zoals op de website vermeld.

Energy Retreat Portugal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van:

tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst op grond van de gezondheidsconditie van de deelnemer;

omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Energy Retreat Portugal en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend;

overmacht situaties zoals wijzigingen in vluchtschema?s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden;

diefstal, verlies, schade van eigendommen;

ziekte, allergie?n en letsel van de deelnemer;

schade waartegen de reiziger is verzekerd (waaronder zorg-, reis-en/of annuleringsverzekeringen die dekking bieden), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).

invloed en handelen van niet bij de retraite betrokken derden;

het door de deelnemer handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit hebben van stoffen verboden door het land;

fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen;

gevolgschade en vertragingsschade;

Daarnaast is Energy Retreat Portugal niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van medewerkers of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

De in dit artikel benoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van de door Energy Retreat Portugal ingeschakelde derden.

In Portugal worden diverse excursies aangeboden waaraan u vrijblijvend kunt deelnemen. Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en Energy Retreat Portugal kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, verlies en/of letsel.

 1. Verplichtingen van de deelnemer

De deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de retraite (zoals ziekte, handicap, allergie?n en leeftijd) bij de aanmelding kenbaar te maken. Indien wel sprake is van een medische klacht, dient de klant vooraf een schriftelijke verklaring van diens arts over te leggen, waarin bevestigd wordt dat er voor de klant geen belemmeringen zijn om aan de kuur week deel te nemen.

De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de retraite en/of van de medewerkers van Energy Retreat Portugal ter plekke op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen.

Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de retraite in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of Energy Retreat Portugal in gevaar brengt, kan deze van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

 1. Klachten

Indien een deelnemer meent een gegronde klacht te hebben, dient deze eerst met Energy Retreat Portugal besproken te worden. In overleg zal getracht worden tot een oplossing te komen. Indien er geen of naar inzicht van de deelnemer geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de deelnemer deze klacht binnen 4 weken na afloop van de retraite schriftelijk in te dienen bij Energy Retreat Portugal. Hier wordt door Energy Retreat Portugal binnen 14 dagen schriftelijk op gereageerd.

DISCLAIMER

Kennelijke fouten, vergissingen en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website van Energy Retreat Portugal. Bij de samenstelling van de inhoud van onze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Energy Retreat Portugal is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van onze website.